شاخص بورس فوتسی 100 لندن و قیمت نفت خام برنت کاهش یافتند