بازنشر بدون سانسور یک جلسه مجازی ، حربه ناجوانمردانه تندروها در 88