روح حقیقی اسلام در امام حسین (ع) تحقق پیدا کرده است