برخی کشور‌ها جمع شده‌اند تا معادلات منطقه را به هم بزنند