از رسیدن آمار ثبت نام کنندگان سرشماری اینترنتی به 3 میلیون خانوار تا واردات طبل و سنج چینی