کلینتون از حمایت مالی و لجستیکی عربستان و قطر از داعش آگاه بوده است