پارلمان عربی خروج نظامیان ترکیه از اراضی عراق را خواستار شد