خاطره جهانگیری از غبارروبی بارگاه امام حسین(ع) در زمستان ٩٣