دفتر العبادی، سخنان اردوغان را غیرمسئولانه توصیف کرد