درخواست از یمنی ها برای شرکت گسترده در مراسم عاشورا