بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای طالبان در «قندوز» کشته شدند