پیکر شهید کاظمی پس از 33 سال در قطعه شهدای مسجد سلیمان آرام گرفت