اعتراف کلینتون به حمایت عربستان و قطر از گروه تروریستی داعش