فرماندهان داعش یکی یکی در لیبی در حال کشته شدن هستند