انتقاد چین و روسیه از آمریکا بخاطر استقرار سامانه «تاد» در کره جنوبی