تشکیل 40 گشت حفاظتی برای جلوگیری از قطع درختان برای سنت گل مالی در لرستان