لزوم توانمندسازی مناطق حاشیه‌ا‌ی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی