شکست های بازی No Man’s Sky پایان ندارد؛ آیا دفتر هِلو گیمز تعطیل شده است؟