عکس/ پارک عجیب خودرو به پهلو با رانندگی یک خانم در ایران