امام حسین حماسه انسان را رقم زد/ رسم آزادگی را از سیدالشهدا باید آموخت