۲۰ هزار نفر در آزادی/ ورود داوران ژاپنی به چمن ورزشگاه