نماینده مجلس: فعالیت برای حل مشکلات مردم، حرکت در مسیر عاشوراست