بایک سابرینا، تجربه و آزمون یک چینی با ردای آلمانی +تصاویر ومشخصات فنی