آئین بزرگداشت مترجم فقید قرآن به زبان روسی در داغستان برگزار شد