۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران ۲۴ مهرماه به حساب آنان واریز می شود