قانونگذار انگلیسی عملکرد روسیه در سوریه را به اقدامات نازی‌ها تشبیه کرد