سازمان بهداشت جهانی درباره گسترش وبا در یمن هشدار داد