ترور یک مسوول حزب عدالت و توسعه در دیاربکر توسط پ.ک.ک