از نابودی نمادهای عاشورایی در بحرین تا شهادت یک بحرینی در اثر شکنجه