حد و مرز خودت را بشناس/نظامیان ترکیه از بغداد دستور نمی گیرند