نتایج نه چندان خوب بانوان رکابزن در کاپ آسیایی تایلند