تعطیلی چند روزه روزنامه‌ها و اظهارات چند مدیرمسئول