تظاهرات چینی‌ها در اعتراض به کاهش نیروهای نظامی کشور