فوت همسر و مادر بزرگ پزشک خیر و معروف تبریزی در اثر مسمومیت