تصمیم تشکیلات خودگردانی فلسطین برای فعالیت مجدد شوراهای شهر سابق