هفتمین مجمع دفاعی «شیانگ شن» با حضور نماینده ایران در چین گشایش یافت