چارچوب جدید همکاری با ایران طراحی شد/اعطای وام به طرحهای زیربنایی