جنایت آل‌سعود حتی توسط حامیانشان هم محکوم‌ شده است