عزاداری زنجانی‌ها برای من، تداعی کننده ملودی های دهه 60 است