بهروان: تماشاگران پس از عزاداری به ورزشگاه می‌آیند