سلحشوری و سیاوشی از نمایشگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازدید کردند