تولدو در فهرست خودروهای مجاز برای واردات قرار گرفت