تخریب منزل یکی از مجریان عملیات‌ مقاومتی/رژیم صهیونیستی اجساد ۱۹ شهید فلسطینی را توقیف کرده است