چین خودداری از صدور روادید برای اتباع مرتبط با ترکیه را تکذیب کرد