موگرینی: بروکسل برای برگزاری نشستی ویژه درباره سوریه آماده می‌شود