توافق روسیه و عربستان؛ بازار به افزایش قیمت نفت امیدوار شد