شمار قربانیان توفان متئو در آمریکا به 23 نفر افزایش یافت