3 میلیون زائر در کربلا و افزایش تدابیر امنیتی همزمان با عاشورا