فوت همسر و مادر بزرگ پزشک خیر تبریزی در اثر مسمومیت