تفاوت روحانی با کاندیداهای تازه نفس برای اصولگرایان چیست؟